įmonių steigimas

Viešosios įstaigos privalumai

  • VšĮ gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 2% paramą iš gyventojų;
  • Nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui (palyginimui – UAB minimalus įstatinis kapitalas yra 2 500 Eur);
  • Ribota civilinė atsakomybė – dalininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į VšĮ, taip apsaugodamas savo asmeninį turtą;

Apie viešąją įstaigą

Viešoji įstaiga − tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus. Viešosios įstaigos pelnas gali būti naudojamas tik tenkinti viešuosius interesus.

Viešosios įstaigos steigėju gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti asmenys, nesiekiantys naudos iš įstaigos veiklos. Steigėjų skaičius nėra ribojamas. Juridiniai ar fiziniai asmenys, perdavę tam tikrą įnašą Viešajai įstaigai tampa jos dalininkais. Dalininkai išstodami negali atgauti savo padarytų įnašų. Tokią galimybę jie įgauna tik likviduojant Viešąją įstaigą.

Viešoji įstaiga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Privalomi valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas ir viešosios įstaigos vadovas. Su įstaigos vadovu yra sudaroma darbo sutartis. Dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą, nepriklausomai nuo jo padarytų įnašų dydžio.

Viešoji įstaiga gali gauti paramą, kurią turi naudoti tik tuo tikslu, kurį nurodė paramos teikėjas (jei jis tokį tikslą nurodė).

Viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į Labdaros ir paramos fondą (kai jos dalininku ar savininku nėra valstybė ar savivaldybės), arba į biudžetinę įstaigą (kai Viešosios įstaigos savininkas yra valstybė ar savivaldybės). Viešosios įstaigos ataskaitos yra viešasis dokumentas, su kuriuo susipažinti turi teisę visi asmenys, nepriklausomai nuo to, ar jie yra įstaigos dalininkais.

Viešosios įstaigos steigimas 100€